2015-09-29 14.02.58.jpg

Ouders

Betrokkenheid van ouders

Kinderen zitten een groot deel van de dag op school. Dit houdt in, dat veel van wat op school gebeurt, uiteraard door de leerkrachten begeleid wordt. Ons uitgangspunt bij de opvoeding en vorming van kinderen wordt bepaald door het gegeven, dat dit een gezamenlijke taak van school en ouders is. Het is daarom van groot belang dat er een goed onderling contact bestaat. De ouder mag van school verwachten, dat het kind leert in veilige en prettige omgeving en dat informatievoorziening vanuit school goed is.
De school verwacht van de kant van de ouders een grote mate van betrokkenheid en interesse voor de ontwikkeling van de kinderen en het wel en wee op school. Ouders die ons vragen stellen, zijn betrokken bij hun kind. Ze zijn dus niet lastig en ze zeuren niet. Wij willen dat de communicatie met de ouders laagdrempelig is. Ouders en school hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat het goed gaat met het kind. De school en ouders streven een optimale ontwikkeling van het kind na binnen zijn of haar mogelijkheden. Het benadrukken van deze overeenkomst bevordert de communicatie. Zo ontstaat er een sfeer van gezamenlijk naar een doel werken. 

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

  • Onderwijs geven is de verantwoordlijkheid van de school. Hiermee bedoelen we het pedagogisch klimaat, de didaktiek, de klassenorganisatie, het bereiken van de kerndoelen, het samen- stellen van de groepen en dergelijke.
  • Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. We doelen dan op zaken als voeding, kleding, gezondheid, sociale omgang met volwassenen en kinderen, tijdstip van naar bed gaan, religie, vrijetijdsbesteding, tv-kijken, computergebruik en dergelijke. Opvoeding thuis en onderwijs op school vullen elkaar aan. Ze ondersteunen elkaar.