Schoolraad en Ouderbijdrage

De schoolraad bestaat op De Regenboog uit de medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging (OV). 

Wat doet de OV?

De OV vervult een rol bij het organiseren van activiteiten. Tevens beheert de OV de ouderbijdrage. Hiermee worden leuke activiteiten verzorgd die indirect met het lespakket te maken hebben. De OV heeft als doel om, in samenwerking met het team, de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van activiteiten die een aanvulling zijn op het gewone lesprogramma.

De werkgroepen van de OV

Kinderboekenweek, Dag van de Leraar, sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, pasen, koningsspelen, sportdag, schoolfotograaf, schoolreis, schoonmaakavond, afscheidsavond groep 8. 

Elk lid van de OV neemt deel aan één of meer werkgroepen.

De leden van de OV

Marianne van Holstein (voorzitter)
Nanda Helleman (secretaris)
Patricia van Schie (penningmeester)
Anese Spreen
Angela Standhart
Angelique Grootscholten
Annika Gorter
Anita Looije
Cindy Zuidgeest
Kelly Endhoven
Priscilla Buijs
Quirina Koehler
Wendy Damen                                                                                                                                                                                                  

Naast dat de leerkrachten geregeld om hulpouders vragen, zal de OV soms ook hulp vragen als ondersteuning bij activiteiten. Te denken valt dan aan het sinterklaasfeest en het kerstfeest.

Bereikbaarheid OV

Als u de OV wilt helpen, vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u dit aan ons melden via regenboog.oudervereniging@wsko.eu. U hoort dan zo spoedig mogelijk iets van ons.

OV-vergaderingen 

We komen zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dit gebeurt in de avonduren en de data hiervan staan in de jaaragenda van De Regenboog. Daarnaast komen we per werkgroep bij elkaar. De data hiervan worden onderling (met de leerkrachten) afgesproken.

 

Wat doet de MR?


De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

MR-leden
Chris Alsemgeest (voorzitter)
Mariska Boogaard 
Sebastiaan Vis  
Personeelsgeleding MR: Krista van Gemert, Suzanne van den Berg en Irene Noordermeer. 

 

Voor eventuele vragen, opmerkingen of tips voor de MR, zijn deze bereikbaar via 'regenboog.mr1@wsko.eu'. 

Ouderbijdrage

De inkomsten uit de ouderbijdrage worden beheerd door de oudervereniging. Tijdens de algemene schoolraadvergadering wordt over de besteding verantwoording afgelegd. Indien u reeds een machtiging heeft afgegeven, zal de penningmeester van de schoolraad de ouderbijdrage automatisch laten incasseren. De ouders die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een brief van de penningmeester. Bij inschrijving van het kind zijn ouders/verzorgers automatisch lid van de oudervereniging, die bestuurd wordt door de schoolraad. Hieraan zit een kostenplaatje vast. De bijdrage is € 40,00 per kind. In dit bedrag zitten uitjes, vieringen, het tweejaarlijks schoolreisje en er is een bedrag gereserveerd voor parkeergeld voor mensen die rijden naar excursiepunten. Zo hoeven we u niet meer lastig te vallen met allerlei geldelijke bijdragen. Het kamp van groep 8 valt niet onder de ouderbijdrage. Mochten er nog andere uitzonderingen zijn, dan brengen we u daarvan tijdig op de hoogte. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar we moeten er helaas wel bij vermelden, dat uw kind niet aan bepaalde activiteiten kan deelnemen, als er niet betaald wordt.