Ouderportaal

Informatievoorziening tussen school en ouders is belangrijk. Dit digitale tijdperk opent daarvoor nieuwe mogelijkheden. Wij werken daarom met het ouderportaal.

Wat is het ouderportaal?

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders kunnen inloggen om gegevens van hun kind te bekijken. Het gaat hier om door de school geselecteerde gegevens. Het ouderportaal is een onderdeel van ons administratiesysteem Parnassys. 
U kunt zien:

- absentie
- gegevens m.b.t. naam/adres en woonplaats
- resultaten van niet-methodegebonden toetsen 
- resultaten van methode-gebonden toetsen
- e-mailadressen van onze medewerkers

Hoe kom ik op het ouderportaal?

U ontvangt via de mail uw inlogcodes met een instructie waarin wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen en gegevens van uw kind kunt bekijken. Eenmaal in het portaal kunt u het wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat voor u makkelijker te onthouden is.

Kunt u met uw wachtwoord in het systeem van Parnassys? Is het allemaal duidelijk wat u ziet? Als u zaken ziet staan die niet meer kloppen, dan doet u ons een plezier dat te melden. U ziet in het programma hoe dat kan. Wij verwerken uw informatie weer in Parnassys.

De niet-methodetoetsen willen we even nader toelichten voor u:

Op alle scholen wordt regelmatig getoetst. Er worden toetsen afgenomen die bij een methode horen (bijvoorbeeld rekenen, taal enz.), maar er worden ook niet-methodegebonden toetsen afgenomen. 
De meest bekende niet-methodegebonden toetsen zijn de toetsen van de CITO groep. Dit instituut maakte naam met de Eindtoets Basisonderwijs. Sinds begin jaren tachtig is deze toets landelijk in gebruik. Jaarlijks gebruiken meer dan 6000 basisscholen deze toets. Minder bekend ( maar door scholen minstens zoveel in gebruik) zijn CITO- toetsen gedurende de schoolloopbaan van een kind. Dit zijn de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Vanaf de kleutergroepen neemt men deze toetsen af. In het ouderportaal van Parnassys kunt u de resultaten van uw kind(eren) van die toetsen inzien.

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om regelmatig met niet-methodegebonden toetsen (CITO-Toetsen) de niveaus van de kinderen vast te stellen en te registreren.

De inspectie gebruikt CITO-Toetsen om een beeld te krijgen van de prestaties van de school. Met CITO-Toetsen is dit beeld enerzijds onafhankelijk van de gebruikte methodes, anderzijds te vergelijken met een normgroep die het landelijk gemiddelde representeert.

Leerkrachten gebruiken de informatie van CITO-Toetsen om leerlingen, of de groep te volgen en/of bij te sturen. Tevens kan men op basis van de informatie gefundeerde beslissingen nemen ten aanzien van leerlingen en groepen, zoals het vormen van een instructiegroep, een leerling een extra jaar laten kleuteren of leerlingen met bepaalde sterke eigenschappen bij elkaar te plaatsen.

Op groepsoverstijgend niveau gebruikt de school de informatie uit CITO-Toetsen vaak als schoolvolgsysteem en op tactisch niveau, bijvoorbeeld bij het kiezen van een nieuwe methode.
Op schooloverstijgend niveau kan men scholen binnen een samenwerkingsverband met elkaar vergelijken en scholen monitoren.

De scores van de CITO-toetsen roepen bij ouders nog wel eens vragen op als hun kind goede cijfers heeft op het rapport voor het onderdeel spelling en bij CITO maar een C wordt gescoord. Dit heeft te maken met het feit dat kinderen voor de methodetoetsen kunnen oefenen en leren in de groep of thuis, terwijl dit bij CITO-toetsen niet gebeurd. Ook kunnen er in CITO-toetsen onderdelen aan bod komen die in de methode op school nog niet zijn behandeld.

Hoe dient u de CITO scores te lezen? 

CITO-scores worden weergegeven in de vaardigheidsniveaus A, B, C, D of E. Soms wordt er ook een + of – achter een niveau weergegeven. Een C- is dan een lage C score en een C+ een hoge C score. 
In ons leerlingvolgsysteem wordt soms ook gewerkt met de niveauwaarden 0 t/m 5. 

In het onderstaande overzicht kunt u zien wat de scores inhouden:

Niveau A
- Niveau waarde tussen 4 en 5
- 25% hoogst scorende leerlingen

Niveau B
- Niveau waarde tussen 3 en 4
- 25% juist boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen

Niveau C
- Niveau waarde tussen 2 en 3 
- 25% onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen

Niveau D
- Niveau waarde tussen 1 en 2
- 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen

Niveau E
- Niveau waarde tussen 0 en 1
- 10% laagst scorende leerlingen

Toelichting CITO toetsen 

- De toets Taal voor (oudste) kleuters geeft inzicht in de volgende vaardigheden: woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm, laatste en eerste woord horen, schriftoriëntatie (begrippen als letter, cijfer, eerste, middelste, laatste) en auditieve synthese (losse klanken zoals s-o-k kunnen samenvoegen tot het woord sok).
- De toets Ordenen voor (oudste) kleuters geeft inzicht in de volgende vaardigheden: classificeren (wat hoort waar bij), seriëren ( hoog - laag, breed - smal, lang – kort, enz.), vergelijken, tellen en getallen.
- De toets Lezen met begrip (groep 3 en 4) is de voorloper van de toets Begrijpend lezen(groep 5 t/m 8). 
- De toets woordenschat (groep 3 t/m 8) geeft inzicht in de ontwikkeling van de woordenschat van kinderen.
- De toetsen Leestechniek, Leestempo, drie minutentoets en AVI geven inzicht in de vorderingen van het technisch lezen van de kinderen. 
- Tot slot gebruiken wij ook de toetsen Spellingvaardigheid en Rekenen & Wiskunde (groep 3 t/m 8). 


Wij werken op De Regenboog met een toetskalender. De meeste toetsen worden afgenomen in de maanden januari, februari, mei en juni. Wanneer de leerkrachten de scores ingevoerd hebben, kunt u ze direct vinden in het ouderportaal. Mocht u naar aanleiding van de scores vragen hebben, kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).