Verlof aanvraag

De leerlingen hebben vakantie volgens het vastgestelde vakantierooster. Het vrijgeven voor vakantie buiten het vastgestelde vakantierooster staat de wet - behoudens bijzondere omstandigheden - niet toe. 

De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende:

Wanneer het vanwege de ‘specifieke aard van het beroep’ van een ouder niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
Wanneer er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie & huwelijksjubilea.

Denk u in aanmerking te komen voor uitzonderlijk verlof, dan kunt u hieronder een verzoek indienen. 


Let op: bij verlof vanwege de ‘specifieke aard van het beroep’, dient een werkgeversverklaring meegeleverd te worden.

Bij ongeoorloofd wegblijven van school, zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht.